Nemrznoucí směs
Kolekton

KVALITNÍ  ČESKÝ VÝROBEK

Solární systémy plníme nemrznoucí směsí Kolekton P Super, kterou vyrábí česká firma Agrimex s.r.o. Firma byla založena v roce 1991 a od počátku existence se zabývá výrobou nemrznoucích směsí. 
Tato kapalina je určena pro všechny typy solárních kolektorů včetně vakuových systémů. Směs se vyznačuje nízkým bodem tuhnutí a vysokou hodnotou pracovní teploty do až 230°C při tlaku do 2.5MPa. Krátkodobé přehřátí může činit až 300°C. Při nízkých teplotách se vytváří ledová kaše, bez trhavých účinků na solární kolektory. 
Směs je hydroskopická, tvořena propylen glykolem a inhibitory koroze, které přispívají k prodloužení životnosti solárního systému. Směs se vyznačuje zvýšenou tepelnou stabilitou a životností až 10 let. Při správném zacházení a používání směs nezpůsobuje žádné škody na zdraví. Nemrznoucí směs je ekologicky šetrná k životnímu prostředí.

Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace látky nebo směsi dle nařízení (ES) č. 1272/2008:

 • Směs není klasifikována jako nebezpečná. 

Prvky označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

 • Symbol není. Výstražné slovo není. Standartní věty o nebezpečnosti nejsou 

 • P262 : Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
 • P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
 • P301+P330+P312 : PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/
 • Další nebezpečnost Při správném zacházení a používání nezpůsobuje podle dosavadních informací žádné škody na zdraví. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky 
 • PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.
 • P303+P361+P353 : PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 

Stálost a reaktivita

 • Reaktivita : Za normálních podmínek je to stálá kapalina, konkrétní rizika nejsou známa.
 • Chemická stabilita : Za normálních podmínek je stabilní.
 • Možnost nebezpečných reakcí : Nebezpečí vznícení nebo vzniku hořlavých a výbušných plynů se silnými oxidačními činidly, alkalickými kovy, silnými kyselinami.
 • Podmínky, kterým je třeba zabránit : Zabraňte přímému slunečnímu záření a přítomnosti topných těles a možných zdrojů vznícení. Při vyšší teplotě tvoří páry se vzduchem výbušnou směs. Styk s okysličovadly, vzdušná vlhkost. 
 • Neslučitelné materiály : Reaguje s kyslíkem a jinými oxidovadly, silnými kyselinami a zásadami, alkalickými kovy. Roztoky mohou narušovat zinek a pozinkované díly a některé plasty (polyuretany, měkčené PVC a další). 
 • Nebezpečné produkty rozkladu : Při skladování a manipulaci podle návodu žádné nebezpečné produkty rozkladu nevznikají, při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a další zdraví škodlivé sloučeniny uhlíku.

Toxické informace

Uvedené účinky vychází z údajů pro propylenglykol a jeho směsi podobného typu. 
Informace o toxikologických účincích 
a) Akutní toxicita : LD50, orálně : > 20 000 mg/kg (potkan) LD50, dermálně : > 2000 mg/kg (králík) LC50 inhalačně : > 317042 mg/l (králík/2 hod – aerosol)  
b) Žíravost / dráždivost kůže : 0 
c) Vážné poškození očí /podráždění očí : 0 
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : není senzibilizující 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách : negativní (Amesův test) f) Karcinogenita : negativní 
g) Toxicita pro reprodukci : negativní (myš, krysa) 
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : mírné podráždění dýchacích cest (zahřátá pára nebo mlha). 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : opakovaně potkan orálně NOAEL : 1700 mg/kg/den (102 týdnů, 5 dní v týdnu) myš dermálně NOAEL : 0,02 ml (10 týdnů, 2x v týdnu) potkan inhalačně LOAEC : 160 mg/m3 (90 dní) j) Nebezpečnost při vdechnutí : pro směs není stanovena ani známa, nepředpokládá se. 
Další informace Hodnocení směsi : Dlouhodobý kontakt kůži odmašťuje a vysušuje. Směs minimálně dráždí spojivkové sliznice očí při jednorázové aplikaci, výplach dráždivé účinky anuluje. Jako aerosol může mít dráždivé účinky na oči a při vdechování může dráždit dýchací cesty. Pokožkou se málo vstřebává. Vysoké dávky při požití vyvolávají nevolnost až bolesti břicha. 

Složení

Chemická charakteristika

 • Propan1,2-diol (Propylenglykol,MPG) v obsahu 43 - 45 %
 • Inhibitor koroze v obsahu < 4 %

Látky obsažené v inhibitorové směsi Tolyltriazole

 • ES: 249-596-6; benzotriazole
 • ES: 202-394-11; ethanediol
 • ES: 203-473-3; glycerol
 • ES: 200-289-5
 • kyselina boritá
 • ES: 233-139-2
 • borax
 • ES: 215-540-4

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Vzhled : mírně viskózní kapalina
 • Barva: čirá, bezbarvá
 • Zápach (vůně) : slabý zápach po surovinách 
 • Prahová hodnota zápachu : nestanovena
 • Hodnota pH (20°C) : 7,0 – 8,0
 • Teplota (rozmezí teplot) varu ( °C ) : < 105 (při podtlaku 0,5 atm 86 °C) 
 • Bod vzplanutí ( °C ) : > 110 
 • Teplota tání (°C) : cca -30 ( neředěný) 
 • Rychlost odpařování : 0,01 (n-butylacetát = 1) 
 • Hořlavost : hořlavá kapalina (hořlavina IV. třídy) 
 • Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 17,4 dolní mez (% obj.) : 2,6 
 • Tlak páry (při 20°C) : 0,2 hPa
 • Hustota páry : 2,6 (vzduch = 1) Relativní hustota ( při 20°C) : < 1040 kg/m3
 • Rozpustnost (při 20°C) : - ve vodě rozpustný v libovolném poměru - v tucích nestanovena - v polárních rozpouštědlech rozpustný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : - 1,4 log Pow (propylénglykol)
 • Teplota samovznícení ( °C ) : není k dispozici (nepravděpodobné)
 • Teplota rozkladu : není k dispozici
 • Viskozita : 5 mPa.s (20 °C)
 • Výbušné vlastnosti : nepředpokládají se 
 • Oxidační vlastnosti : nemá 9.2. 
  Další informace : Teplota tuhnutí ( °C ) : – 32 Obsah organických rozpouštědel : 0,47 kg/1kg produktu Obsah celkového organického uhlíku : 0,23 kg/1kg produktu 
  Obsah netěkavých látek : < 1 % obj.

Ekologické informace

Toxicita Ekologické vlastnosti směsi nebyly stanoveny, uvedené údaje jsou pro propylenglykol – hlavní složku přípravku : 

 • LC50, 96 hod., ryby : > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss
 • EC50, 48 hod., bezobratlí : > 1000 mg/l Mysidopsis bahia
 • EC50, 72 hod., vodní rostliny : >1000 mg/l Selenastrum capricornutum 
 • Mikroorganismy/působení na aktivovaný kal EC50, 18 hod : < 1 000 mg/l 
 • Pseudomonas putida Při správném přívodu nízkých koncentrací do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibici degradační aktivity v aktivovaném kalu. 
 • Chronická toxicita 
  NOEC, bezobratlí : 13020 mg/l Ceriodaphnia/7 dní

Snadno biologicky odbouratelný ve vodním prostředí i v půdě. Žádné údaje o hydrolýze.

Dokumenty ke stažení

Bezpečnostní list