Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení: Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) Pavel Kocián- solární systémy,
IČO: 76523497, se sídlem Na Libuši 669, PSČ 391 65 Bechyně, se vztahují na veškeré dodávky zboží (výrobků) a služeb kupujícím v oblasti tepelné a regulační  techniky nebo jiné obchodní zboží. Těmito podmínkami se řídí každá jednotlivá smlouva, pokud si kupující s prodávajícím neujedná ve smlouvě písemně.Tyto podmínky jsou vydány prodávajícím ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „ObčZ“),  a  zákonem  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchrSpotř“). Použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, která byla implementována do českého právního řádu Sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí  č. 160/1991 Sb.,  o Úmluvě OSN o smlouvách     o mezinárodní koupi zboží, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno.DefinicePro účely kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek se pod níže uvedenými pojmy rozumí zejména následující:kupující“ nebo „zákazník“ - osoba (fyzická nebo právnická), která kupuje zboží (výrobky) nebo služby od prodávajícího na základě kupní smlouvy;„prodávající“ - podnikatel, který kupujícímu prodává zboží (výrobky) nebo poskytuje služby. Podnikatelem se v tomto případě rozumí Pavel Kocián, IČO: 76523497, se sídlem Na Libuši 669, PSČ 391 65 Bechyně.„spotřebitel“ - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná;„zboží“ nebo „výrobek“ - věc, která je určena k nabídce kupujícímu, včetně práv a závazků s touto věcí souvisejících;„služba“ - jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce kupujícímu, včetně práv a závazků s touto činností souvisejících;„smlouva“ (někdy též kontrakt, dohoda nebo konvence) - dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Smlouvou tak mezi smluvními stranami vzniká závazek k určitému plnění;„kupní smlouva“ - soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu

Objednávka / nabídka Objednávkou kupujícího se rozumí písemný návrh na uzavření kupní smlouvy, který byl doručen prodávajícímu, a to i prostřednictvím e-mailu. Nabídkou prodávajícího se rozumí písemný návrh na uzavření kupní smlouvy, který byl doručen kupujícímu, a to i prostřednictvím e-mailu.Smlouva je uzavřena okamžikem bezvýhradné akceptace objednávky kupujícího nebo nabídky prodávajícího. Přijetí s dodatky nebo odchylkami se vylučuje vždy bez ohledu na podstatnost dodatků nebo odchylek.Změny a dodatky smlouvy vyžadují pro svou platnost písemnou formu a nelze je měnit v méně přísné formě.

Dodací podmínky
Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude zboží dodáno prodávajícím podle mezinárodní dodací doložky Incotherms (International Commercial Terms), a to EXW (Ex Works) z příslušné provozovny prodávajícího nebo jeho sídla, dle jeho uvážení.Doložka EXWstanoví,že náklady i rizika spojenás dodávkou zboží přecházejí na kupujícího v závodě prodávajícího (dodavatele), a to okamžitě, je-li zboží připraveno kupujícímu k odebrání. Po převzetí tak splní prodávající svoji povinnost, ostatní náklady a výlohy dopravy do místa určení již obstarává kupující. Při nedodržení konkrétních pokynů je prodávající oprávněn zaslat objednané zboží kupujícímu na jeho riziko a náklad, přičemž způsob přepravy určí dle svého uvážení prodávající.Pokud smluvní strany nesjednaly výslovně jinou dobu dodání, platí, že dobu dodání určí prodávající v závislosti na druhu a množství objednaného zboží nebo služeb.Kupující je povinen vytvořit podmínky pro plynulou vykládku zboží, tj. zejména zajistit sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací pro bezpečnou vykládku zboží, v případě dopravních omezení zajistit povolení k vjezdu nebo přistavení dopravních prostředků prodávajícího a osvětlení příjezdových komunikací, resp. místa vykládky zboží. Povolení vjezdu zajišťuje kupující. Vykládku zboží zajišťuje kupující na své náklady a odpovědnost.Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a řádně potvrdit podpisem jednotlivých dodacích listů.Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat počet balení, palet a nepoškozenost obalů. Případné nesrovnalosti či poškození obalů je  povinen  uvést  do  dodacího  nebo  přepravního  listu  společně  s potvrzením o převzetí. Kupující je povinen dodané zboží neprodleně prohlédnout, popř. zajistit prohlídku zboží třetí osobou. Při této prohlídce zkontroluje správnost, kompletnost a úplnost dodávky. Vady a nesrovnalosti zjištěné při této prohlídce je kupující povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.Nepřevezme-li kupující v rozporu se svými povinnostmi zboží v okamžiku dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn zboží uskladnit na náklady kupujícího nebo od smlouvy odstoupit. Zmaření dodání zboží ze strany kupujícího nemá vliv na splatnost celkové ceny plnění, za datum dodání se považuje den neúspěšného pokusu o dodání. Opakované doručení provede prodávající na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn podmínit provedení opakovaného doručení z důvodů na straně kupujícího úhradou zálohy na náklady opakované dopravy v plné výši, případně i úhradou celkové ceny plnění, je- li již splatná.Prodávající je oprávněn zadržet zboží v případě, že kupující má vůči němu jakékoliv dluhy po termínu splatnosti.V případě, že je sjednán pevný dodací termín, a prodávající tento dodací termín nedodrží, je kupující oprávněn požadovat dodání písemnou výzvou, v níž stanoví konečný přiměřený náhradní dodací termín. Pokud k dodání nedojde ani v tomto náhradním dodacím termínu, je kupující oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit a dožadovat se náhrady skutečných, doložených škod v této souvislosti mu vzniklých, s výhradou případů vyloučení nebo omezení odpovědnosti podle těchto podmínek. Požadovaná výše náhrady škody nesmí v žádném případě přesáhnout částku odpovídající ceně opožděných výrobků. Nárok na náhradu škody lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne sjednaného dodacího termínu. Kupující není v souvislosti s opožděním dodání oprávněn vznášet jakékoli další nároky.

Obaly, bezpečnostní listy a doklady prokazující shodu
Cena nevratných obalů je zahrnuta v ceně zboží a za jejich vrácení nebude poskytnuta náhrada. Cena vratných obalů není zahrnuta v ceně zboží a za jejich vrácení bude poskytnuta náhrada za podmínky, že budou vráceny bez zbytečného odkladu v nepoškozeném stavu na náklad kupujícího a v souladu s pokyny prodávajícího.Bezpečnostní listy (Material Safety Data Sheet) všech distribuovaných chemických látek nebo chemických přípravků podléhají Nařízení Evropského parlamentu  a Rady (ES) č.  1907/2006.Doklady prokazující shodu (např. EU prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech) některých stanovených výrobků určených k posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího nebo jsou součástí  písemných  návodů  k montáži a použití v českém jazyce, příp. budou kupujícímu zaslány na jeho výslovnou žádost.

Kupní cena a platební podmínky
Ceny výrobků nezahrnují daň z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“) ani jiné daně či poplatky. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny nedodaných výrobků v případě změn směnných kurzů, nákladů na materiály, zvýšení subdodavatelských cen, změn celních poplatků, změn mzdových hladin, v případě zabavení zboží nebo v případě, že nastanou jiné obdobné okolnosti, nad nimiž prodávající nemá žádnou nebo jen omezenouProdávající je oprávněn účtovat kupujícímu zvlášť příplatky a poplatky, zejména, nikoli však výlučně, např. poplatky za přepravu a manipulaci, příplatky za expresní dodání, poplatky za zrušení objednávky a vrácení zboží, avšak pouze za podmínky, že prodávající kupujícího o existenci takových příplatků a poplatků předem informoval, např. v potvrzení objednávky, v rámci ceníků nebo jiným zpřístupněním těchto informací kupujícímu.Kupující se k cenám zavazuje uhradit DPH v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud kupující zaplatí nižší DPH a správce daně při kontrole posoudí, že podmínka pro uplatnění nižší sazby DPH nebyla splněna a daň prodávajícímu doměří, zavazuje se kupující doplatit prodávajícímu dodatečně doměřenou daň včetně úroků z prodlení, penále a ostatních sankcí a škod.Úhrn všech složek ceny (např. cena, cena dopravy, DPH, poplatky, cena uvedení zboží do provozu, cena za technickou pomoc), je dále pro účely těchto podmínek uváděn jako „celková cena plnění“.Prodávající je povinen vystavit na celkovou cenu plnění příslušný účetní doklad (ať již zálohovou fakturu či daňový doklad) v souladu s těmito podmínkami a obsahující veškeré náležitosti v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy a doručit jej kupujícímu. Kupující se celkovou cenu plnění zavazuje uhradit do dne splatnosti uvedeného na faktuře. V případě absence data splatnosti na faktuře je kupující povinen uhradit celkovou cenu plnění ve smyslu ust. § 1963 odst. 1 ObčZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury nebo jiné výzvy podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později, nebo ve lhůtě dohodnuté s prodávajícím.Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny podle ust. § 435 ObčZ, zejména označení osoby, která uskutečňuje plnění, daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu, den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, výši daně.Kupující souhlasí, aby mu prodávající vystavoval účetní a daňové doklady v elektronické formě a zasílal mu je na jeho kontaktní e-mail.Kupující oznámí prodávajícímu své námitky proti obdrženému účetnímu dokladu ve lhůtě 5 dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s dokladem souhlasí. Jsou-li námitky kupujícího oprávněné, prodávající opraví doklad bez zbytečného prodlení.Za den splnění závazku kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu se považuje den, kdy jsou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně připsány na účet prodávajícího nebo zaplaceny v hotovosti v pokladně prodávajícího.V případě, že je splatnost  kupní  ceny  sjednána  ve  splátkách  a  kupující  neuhradí  řádně a včas kteroukoliv splátku, vznikne prodávajícímu nárok na okamžité zaplacení celého dosud neuhrazeného zbytku sjednané kupní ceny.Při prodlení kupujícího s úhradou faktury,  uhradí  tento  prodávajícímu,  vedle  zákonného  úroku  z prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.V případě, že je kupující osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „EU“), než je Česká republika, je před započetím plnění kupní smlouvy povinen doložit prodávajícímu osvědčení o registraci k  DPH  v jiném  členském  státě  EU  vydané  místně  příslušným orgánem.V případě, že v průběhu účinnosti smluvního vztahu přestane být kupující plátcem DPH v jiném členském státě EU, zvyšují se všechny ceny zboží o DPH v příslušné zákonné výši. Skutečnost, že kupující přestal být plátcem DPH v jiném členském státě EU, je kupující povinen neprodleně písemně oznámit prodávajícímu.

Nebezpečí škody na zboží, výhrada vlastnického práva
Smluvní strany si tímto sjednávají ve smyslu ust. § 2132 ObčZ, že vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením celé kupní ceny, zatímco nebezpečí škody na zboží (věci) přechází na kupujícího již jejím převzetím. Do doby zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn se zbožím (věcí) nakládat jako jeho vlastník, i když je povinen se o něj starat s péčí řádného hospodáře a na své vlastní náklady. Nebude-li řádně a včas kupní cena zaplacena, je kupující povinen zboží (věc) vydat na první výzvu nazpět prodávajícímu.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání nebo dnem neúspěšného pokusu o dodání zmařeném kupujícím. Od této doby kupující zejména nese odpovědnost za náležité převzetí zboží, jeho uskladnění a následné nakládání v souladu s pokyny výrobce nebo prodávajícího. Kupující zejména tímto bere na vědomí, že zboží musí být skladováno v suché místnosti a chráněno před prachem.

Vyšší moc, překážky plnění
Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění nebo za porušení svých závazků či povinností v případě tzv. „vyšší moci“, což znamená zejména stávka, vládní akce, válka, požár, nepokoje, teroristický čin, povstání, konfiskace, zadržení, zatčení, embargo nebo vadné či opožděné dodávky subdodavatele, výluka, protestní zpomalení pracovního tempa, výpadek dopravní obslužnosti, nedostatek materiálu, nedostatečné zásobování energiemi, nebo další případy, které jsou pro strany mimořádné, nevyhnutelné, nepřekonatelné, nepředvídatelné a neodvratné. Za vyšší moc se nepovažuje překážka, která vznikla až v době, kdy byla dotčená strana se svým plněním již v prodlení.Strana dovolávající se postižení vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností. Smluvní strany jsou povinny smlouvu dodržet, pokud působení vyšší moci netrvá déle než 3 měsíce. Všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání vyšší moci. Po 3 měsících trvání vyšší moci má každá ze smluvních stran právo od smlouvyV případě, že v důsledku těchto okolností dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávky, nevzniká kupujícímu žádný nárok na náhradu újmy ani není oprávněn vznášet jakékoli jiné nároky.

Ochrana osobních údajů
Smluvní strany nenesou odpovědnost za nesplnění nebo za porušení svých závazků či povinností v případě tzv. „vyšší moci“, což znamená zejména stávka, vládní akce, válka, požár, nepokoje, teroristický čin, povstání, konfiskace, zadržení, zatčení, embargo nebo vadné či opožděné dodávky subdodavatele, výluka, protestní zpomalení pracovního tempa, výpadek dopravní obslužnosti, nedostatek materiálu, nedostatečné zásobování energiemi, nebo další případy, které jsou pro strany mimořádné, nevyhnutelné, nepřekonatelné, nepředvídatelné a neodvratné. Za vyšší moc se nepovažuje překážka, která vznikla až v době, kdy byla dotčená strana se svým plněním již v prodlení.Strana dovolávající se postižení vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá rozumná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností. Smluvní strany jsou povinny smlouvu dodržet, pokud působení vyšší moci netrvá déle než 3 měsíce. Všechny lhůty se prodlužují o dobu trvání vyšší moci. Po 3 měsících trvání vyšší moci má každá ze smluvních stran právo od smlouvy. V případě, že v důsledku těchto okolností dojde ke zrušení objednávky nebo opoždění dodávky, nevzniká kupujícímu žádný nárok na náhradu újmy ani není oprávněn vznášet jakékoli jiné nároky.

Právo z vadného plnění, záruka za jakost
Spotřebitel je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady výrobku v době 24 měsíců od převzetí zboží (§ 2165 odst. 1 ObčZ).Prodávající odpovídá za to, že jakost dodaného zboží, popř. provedených prací a dodávek, bude odpovídat obecně závazným právním předpisům vztahujícím se k předmětu smlouvy platným v České republice, resp. Evropské unii v době uzavření.Nestanoví-li prodávající v individuálním případě nebo v kupní smlouvě jinak, poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců od převzetí předmětu plnění, nejdéle však 30 měsíců od prodeje, kterou se zavazuje, že výrobek bude po stanovenou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (§ 2113 ObčZ). U vybraných skupin výrobků, nebo jednotlivých součástí výrobků, prodávající poskytuje prodlouženou záruku za jakost, a to pouze při splnění přesně specifikovaných podmínek.Podmínkou vzniku a trvání odpovědnosti prodávajícího ze záruky je, že:je uhrazena kupní cena zboží; a pokud to povaha zboží vyžaduje, zboží bylo nainstalováno v souladu s instalačním návodem oprávněnou osobou; a pokud to povaha zboží vyžaduje, zboží bylo uvedeno do provozu a servisováno pouze prodávajícím nebo servisními partnery, které prodávající oprávnil k provádění servisu tohoto zboží; a pokud to povaha zboží vyžaduje, budou instalovány zabezpečovací prvky; a pokud to povaha zboží vyžaduje, po záruční dobu bude prodávajícím nebo servisními partnery, které prodávající oprávnil k provádění servisu tohoto zboží, prováděna pravidelná údržbová služba dle předpisů výrobce a v jím stanovených intervalech; a nedošlo k porušení provozních předpisů výrobce nebo pravidel stanovených ohledně výrobků.Záruka za jakost se nevztahuje na rychloopotřebitelné díly jako jsou zejména baterie, žárovky, ucpávky, těsnění, a na mechanické poškození sedel armatur nečistotami.Záruka za jakost zboží je poskytnuta pouze kupujícímu. Práva ze záruky je oprávněn uplatnit výlučně kupující a nelze je dále převádět.Prodávající neodpovídá za vady způsobené v důsledku vadných podkladů kupujícího, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby, a vady zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, chybnou konstrukcí nebo neúplným zpracováním, zejména vady zboží vzniklé nesprávným skladováním, neodbornou instalací nebo obsluhou, neautorizovanými změnami nebo úpravami zboží bez písemného souhlasu prodávajícího, chybnou údržbou, nedodržením provozních předpisů, použitím nevhodných provozních prostředků, servisními a montážními pracemi a všemi dalšími příčinami, které nastaly bez viny prodávajícího. Záruka za jakost se nevztahuje na zboží, u  nichž schází výrobní štítek nebo je nečitelný.Kupující je povinen vady zboží oznámit prodávajícímu..Vady zboží, které mohou způsobit škodu, je kupující povinen oznámit prodávajícímu okamžitě s následným písemným potvrzením. Písemné oznámení vady zboží musí obsahovat popis vady, případně uvedení, jak se vada projevuje, a musí být doručeno prodávajícímu ve lhůtě k jejich vytčení. Kupující nese nebezpečí škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto odstavce. Kupující nemá práva z vad a záruky, pokud vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl či mohl vytýkanou vadu zjistit, prodávajícímu písemně neoznámil. Vytčení vady v dodacím listu se považuje za písemné oznámení dle tohoto odstavce.Jakmile kupující zjistil a oznámil vadu prodávajícímu, uchová zboží dle pokynů prodávajícího tak, aby vada mohla být přezkoumána a, bude-li to možné, odstraněna.Po doručení oznámení vady zboží je prodávající povinen bez zbytečného odkladu a na své náklady tyto vady zboží odstranit dle své volby buď opravou, nebo výměnou, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady zboží (uplatnění reklamace), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.V případě, že kupující oznámí prodávajícímu vady zboží, a na zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl prodávající odpovědný, nahradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé s posouzením.V souvislosti se svými povinnostmi z vadného plnění není prodávající povinen odstraňovat vady zboží na jiném místě než ve své označené provozovně nebo v místě písemně domluveném s kupujícím.

Odstoupení od Kupní smlouvy
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy jednak v případech stanovených ObčZ a dále, není-li ve smlouvě sjednáno jinak, také v případě, kdy:kupující poruší sjednanou výhradu vlastnictví dle čl. 7. těchto podmínek tím, že převede na třetí osobu vlastnické právo ke zboží před úplným zaplacením jeho kupní ceny,kupující se ocitne v úpadku nebo hrozícím úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebokupující poruší nejméně dvakrát jakoukoliv povinnost stanovenou ve smlouvě.Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených v ObčZ.Odstoupit od smlouvy lze toliko formou doporučeného dopisu s dodejkou odeslaného na adresu sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se oznámení o odstoupení považuje za doručené 10. dnem po jeho odeslání.Doručením oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně se zrušují veškeré dosud nesplněné závazky smluvních stran z dané smlouvy a to od počátku, není-li dále v těchto podmínkách, smlouvě nebo dílčí smlouvě stanoveno.

Další ujednání
Prodávající si vyhrazuje právo provádět modifikace výrobků, které podstatným způsobem nezasahují do sjednaných specifikací výrobků nebo jejich podoby, vhodnosti ani funkce, bez předchozího upozornění.Pokud je součástí dodaného výrobku software (zejména u inteligentních regulací), uděluje se současně spotřebiteli nevýhradní licence k užití softwaru výlučně pro účely vymezené v příslušné specifikaci výrobku a v souladu s příslušnými sdělenými licenčními podmínkami. Kromě licence k užití podle předchozí věty nejsou kupujícímu poskytována žádná jiná licenční, patentová, autorská práva nebo práva z ochranných známek, ani jiná práva duševního vlastnictví pojící se k takovým výrobkům. Zákazníkovi nejsou poskytována žádná práva ke zdrojovým kódům takového softwaru.

Doručování písemností
Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno, bude učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude považováno za řádně dané či učiněné druhé smluvní straně, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem (s výhradou, že formou e-mailu nelze činit úkony uplatnění nároků z vad zboží, odstoupení od smlouvy, ani notifikace pohledávek k zajištění) na adresu příslušné smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, kterou tato příslušná smluvní strana určí v oznámení zaslaném druhé smluvní straně.V případě, že smluvní strana, jíž bude takové sdělení doručováno, odmítne písemné sdělení převzít nebo si nevyzvedne sdělení uložené u poskytovatele poštovních služeb, bude za den doručení považován den odmítnutí převzetí daného sdělení (u sdělení, jejichž převzetí bylo adresátem odmítnuto), resp. 5. den po uložení sdělení u poskytovatele poštovních služeb kvůli nepřevzetí adresátem.Ujednání o volbě práva, prorogační doložka a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Jakékoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti se smlouvou, která se řídí těmito podmínkami, se budou řídit hmotným právem platným v místě sídla prodávajícího.Práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě těchto podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Použití Vídeňské úmluvy o mezinárodní koupi zboží, která byla implementována do českého právního řádu Sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno.Jakékoli spory, které mezi smluvními stranami vzniknou na základě nebo v souvislosti se smlouvou, která se řídí těmito podmínkami, a které smluvní strany nebudou schopny vyřešit smírnou cestou, budou s konečnou platností, dle uvážení prodávajícího, rozhodovány u soudu příslušného dle sídla prodávajícího v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Jednacím jazykem bude český.

Závěrečná ustanovení
Kupující není oprávněn postupovat své pohledávky vzniklé na základě této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.Pokud se kterékoli ujednání stran učiněné ve smlouvě či v těchto podmínkách stane neplatným, nulitním nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení smlouvy včetně těchto podmínek zůstávají ve smyslu ust. § 576 ObčZ plně platná a účinná a nebudou žádným způsobem dotčena, omezena nebo zneplatněna a smluvní strany nahradí taková neplatná a nevymahatelná ustanovení jinými ustanoveními odpovídajícím účelu a ujednání ve smlouvě, která budou platná, účinná a vymahatelná a učiní tak bez zbytečného odkladu.Uzavřením kupní smlouvy na sebe kupující přebírá riziko změny okolností ve smyslu ust. § 1765 ObčZ.Prodávající je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit.Ujednání smluv odchylná od těchto podmínek se použijí přednostně.Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu a ruší a nahrazují všechny dříve zveřejněné všeobecné obchodní podmínky.

Účinné od 1.1. 2020
V Bechyni dne 1.1.2023
Solární systémy
Pavel Kocián